Ochrona danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PLASTBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bochni (kod pocztowy: 32-700) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 12 (dalej „My”, „PLASTBUD”, „PLASTBUD Sp. z o.o. Sp. k.” albo „Spółka”).

 

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do Nas. Oto Nasze dane kontaktowe: tel.: +48 14 674 00 05, adres e-mail: rodo@plastbud.com.pl, adres pocztowy: Damienice 285, 32-700 Bochnia

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PLASTBUD?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego, a następnie do wykonania umowy zawartej z Tobą (Twojego zamówienia), w tym do:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PLASTBUD Sp. z o.o. Sp. k., którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług PLASTBUD Sp. z o.o. Sp. k. lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Czy musisz podać Nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc przeprowadzić procedurę zapytania ofertowego, a następnie ewentualnie zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • telefon,
 • informacje o firmie i jej adresie, jej nr NIP,
 • adres

 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić procedury zapytania ofertowego, a w dalszej kolejności także ewentualnie zawrzeć z Tobą umowy -
a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług PLASTBUD.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

 1. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych - ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Oprócz takich przypadków, masz prawo wnieść sprzeciw
  w dowolnym momencie również wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego dotyczących Ciebie danych osobowych - w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych - tj. prawo otrzymania od Nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami (dane kontaktowe podajemy w punkcie 2).

 

Ponadto, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – organ ten jest właściwy do skarg składanych przed 25 maja 2018 r. Po 25 maja 2018 r. – skargi należy składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotowi prowadzącemu Naszą księgowość, dostawcy towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1.  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego, a w razie zawarcia umowy z Tobą – przez okres obowiązywania tej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,

- przez okres niezbędny do wykonywania Naszych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).